GEBRUIKSVOORWAARDEN

Op het gebruik van de website van Fithive zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Fithive stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

 
Artikel 1. Disclaimer website 
 
Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Fithive met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Fithive aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en / of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en / of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
 
De website van Fithive bevat verwijzingen en / of hyperlinks naar andere websites die niet door Fithive worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Fithive. Fithive geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.
 
Fithive garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.
 
Artikel 2. Intellectuele eigendomsrechten 
 
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Fithive en / of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fithive niet toegestaan.
 
Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming. Fithive zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar haar oordeel slecht verdraagt met de naam en reputatie van Fithive, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.
 
Artikel 3. Privacy 
 
Fithive respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en / of per contactformulier) aan CSI verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.
 
De persoonsgegevens die door u aan Fithive worden verstrekt via de website van Fithive of per e-mail worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Tevens wordt u automatisch opgenomen in onze mailinglijst en zult u in de toekomst informatie ontvangen over onze diensten. U kunt zich uiteraard ten alle tijden afmelden met de link onderaan elk bericht. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Fithive, neem dan contact met ons op.
 
Artikel 4. Cookies 
 
Fithive kan gebruik maken van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken. Fithive gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.
 
Indien u deze website bezoekt, kunnen uw gegevens worden vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van Fithive wordt verminderd, dan wel dat de website van Fithive geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.
 
De volgende gegevens kunnen worden opgeslagen in een cookie: 
 
uw inlognaam · uw wachtwoord
 
Artikel 5. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
Op de website van Fithive en het gebruik daarvan is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en / of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Kortrijk, België.